P

erugia

 

July 4, 2011


Italian flag

Perugia
Perugia

Where is Perugia?

Victor Emanuelle
Victor Emanuelle
Cathedral
Cathedral
Street Art
Street Art

A street
A street
A Street
A Street

Town Hall
Town Hall
Cathedral
Cathedral

Amanda Knox News
Amanda Knox News
"Older" Town
March 22, 2011